Hoe ons te contacteren?

Algemeen

Tickets

Bestuur
info@tkmoerkerke.be

tickets@tkmoerkerke.be

bestuur@tkmoerkerke.be
 
Birger De Bree
Voorzitter
birger@tkmoerkerke.be
0470 369 221
Marleen Mestdagh
Secretaris
marleen@tkmoerkerke.be
0486 782 997
Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens van personen die hun interesse betonen voor de theateractiviteiten van Toneelkring Moerkerke vzw en daarvoor de noodzakelijke persoonsgegevens aan Toneelkring Moerkerke vzw overmaken. Toneelkring Moerkerke draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming zoals de AVG (GDPR). In deze privacyverklaring willen wij duidelijke en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij er mee omgaan. Door uw persoonsgegevens mee te delen aan ons erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hiernavolgende verwerkingsprocedure.
Aard van de gegevens en gebruik: Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen en verwerken wanneer
U één van onze theatervoorstellingen bijwoont én ons uw mail- of postadres heeft overgemaakt met als doel u informatie te bezorgen, zoals nieuwsbrieven aangaande onze nieuwe theaterproductie.
U bij een andere gelegenheid via e-mail, telefoon, SMS, ...  ons gegevens overmaakt die nodig zijn voor reservaties en/of betaling.
U, als bestuur of lid op de hoogte wordt gehouden van vergaderingen, activiteiten, terugbetaling van onkostennota, enz...
Deze persoonsgegevens kunnen zijn: uw naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer, bankgegevens, foto (op website, enkel voor leden). Wij gebruiken uw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Wanneer u, bijvoorbeeld bij een reservatie, toestemming heeft gegeven dat wij uw gegevens mogen gebruiken, dan zal dit enkel zijn om bovenstaande doeleinden te dienen bij de lopende en de toekomstige producties, activiteiten, meldingen.
Bewaartermijn: Toneelkring Moerkerke vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor onze leden wil dat zeggen, voor de duur van het lidmaatschap of tot uitdrukkelijke vraag om uitschrijving hetzij door wettelijke of decretale bepaling opgelegd. Voor de toeschouwer of sympathisant is het noodzakelijk voor de werking van onze organisatie dat wij de (mail)adressen opslaan (jaarlijks bestand voor de uitnodigingen) tot uitdrukkelijke vraag om uitschrijving of wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt. In het geval u als toeschouwer bij reservatie bovenstaande toestemming niet gaf, dan zullen uw gegevens enkel dienen voor het vlotte verloop van de reservatie en zaalindeling en na afloop van de betrokken theaterproductie meteen worden verwijderd uit onze gegevenslijst.
Verstrekking aan derden, beveiliging en rechten: Wij zullen uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Voor de leden van de vereniging wordt onze verzekeraar enkel als derde partij betrokken. In dat geval treedt deze derde partij op als verwerkingsverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Wij zien er op toe dat uw gegevens niet worden misbruikt. U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Om uw rechten uit te oefenen kan u ons altijd contacteren via het mailadres op onze contactpagina van onze website www.tkmoerkerke.be of via één van onze bestuursleden. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover nog vragen heeft, kan u met ons contact opnemen via de contactgegevens op onze website. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Melding van onze privacyverklaring staat op onze website. Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging plaatsen op onze website.
Gedaan op 1 september 2019 te Damme, namens het bestuur van Toneelkring Moerkerke vzw.